Preview

Информатика

Расширенный поиск

ЛІНГВІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ ДЛЯ БЕЛАРУСКАГА КОРПУСА ТЭКСТАЎ З ПРЫМЯНЕННЕМ МЕТАДАЎ АПРАЦОЎКІ НАТУРАЛЬНАЙ МОВЫ І МАШЫННАГА НАВУЧАННЯ

Полный текст:

Аннотация

 Аналізуюцца праблемы лакалізацыі розных марфалагічных, лексічных і сінтаксічных элементаў з дапамогай беларускага модуля праграмы NooJ. У тым ліку выпраўляюцца памылкі, якія сустракаюцца ў беларускіх тэкстах, будуюцца мадэлі мовы і тэгіравання часцін мовы. Праводзіцца апрацоўка беларускага корпуса тэкстаў на натуральнай мове з дапамогай распрацаванага алгарытму з выкарыстаннем машыннага навучання.

Об авторах

Ю. С. Гецэвіч
Аб`яднаны iнстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь
Мінск, Сурганава, 6


I. В. Рэентовіч
Аб`яднаны iнстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь
Мінск, Сурганава, 6


Список литературы

1. Kennedy, G. An Introduction to Corpus Linguistics / G. Kennedy. – London : Longman, 1998. – 315 p.

2. Belarusian N-corpus [Electronic resource]. – 2015. – Mode of access : http://bnkorpus.info/. – Date of access : 22.06.2017.

3. Барковіч, А.А. Беларускі корпус тэкстаў : інтэрнэт-дыскурс / А.А. Барковіч // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер.

4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 26–29. 4. The First One-Million Corpus for the Belarusian NooJ Module / I. Reentovich [et al.] // Automatic Processing of Natural-Language Electronic Texts with NooJ : 9th Intern. Conf. «NooJ 2015». – Springer International Publishing, 2016. – P. 3–15.

5. Холоденко, А.Б. Использование лексических и синтаксических анализаторов в задачах распознавания для естественных языков / А.Б. Холоденко // Интеллектуальные системы. – 1999. – № 1–2. – С. 185–193.

6. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных / Е.И. Большакова [и др.]. – М. : Изд-во НИУ ВШЭ, 2017. – 269 с.

7. Silberztein, M. NooJ Manual / M. Silberztein [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access : www.nooj4nlp.net. – Date of access : 22.06.2017.

8. Hetsevich, Yu. Overview of Belarusian and Russian Dictionaries and Their Adaptation for NooJ / Yu. Hetsevich, S. Hetsevich // Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 Intern. Conf. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 29–40.

9. Kriesel, D. A Brief Introduction to Neural Networks / D. Kriesel [Electronic resource]. – 2005. – Mode of access : http://www.dkriesel.com. – Date of access : 22.06.2017.

10. Quinlan, J.R. Simplifying Decision Trees / J.R. Quinlan // Intern. J. of Man-Machine Studies. – 1987. – Vol. 27, no. 3. – Р. 221–234.

11. Cha, S.-H. A Genetic Algorithm for Constructing Compact Binary Decision Trees / S.-H. Cha, C.C. Tappert // J. of Pattern Recognition Research. – 2009. – Vol. 4, no. 1. – Р. 1–13.

12. Генератар парадыгмы слова // Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення [Электронны рэсурс]. – 2017. – Рэжым доступу : http://ssrlab.by/5047. – Дата доступу : 13.05.2017.

13. Oliveira, H.G. Towards the Automatic Enrichment of a Thesaurus with Information in Dictionaries / H.G. Oliveira, P. Gomes // Expert Systems. – 2013. – Vol. 30, no. 4. – P. 320–332.

14. The Enrichment of Lexical Resources Through Incremental Parsebanking / V. Rosén [et al.] // Language Resources and Evaluation. – 2016. – Vol. 50, no. 2. – Р. 291–319.

15. Computer Treatment of Slavic and East European Languages / ed. R. Garabik // Third Intern. Seminar, Bratislava, Slovakia, 10–12 Nov. 2005. – Bratislave : VEDA, 2005. – 246 p.


Рецензия

Для цитирования:


Гецэвіч Ю.С., Рэентовіч I.В. ЛІНГВІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ ДЛЯ БЕЛАРУСКАГА КОРПУСА ТЭКСТАЎ З ПРЫМЯНЕННЕМ МЕТАДАЎ АПРАЦОЎКІ НАТУРАЛЬНАЙ МОВЫ І МАШЫННАГА НАВУЧАННЯ. Информатика. 2017;(4(56)):70-77.

For citation:


Hetsevich Yu.S., Reentovich I.V. LINGUISTIC ANALYSIS FOR THE BELARUSIAN CORPUS WITH THE APPLICATION OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINE LEARNING TECHNIQUES. Informatics. 2017;(4(56)):70-77. (In Russ.)

Просмотров: 680


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0301 (Print)
ISSN 2617-6963 (Online)