Preview

Информатика

Расширенный поиск

ГЕНЕРАЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ТРАНСКРЫПЦЫІ ТЭКСТАЎ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Полный текст:

Аннотация

Прапануецца алгарытм аўтаматызаванай генерацыі нацыянальнай транскрыпцыі тэкстаў
на беларускай мове, заснаваны на метадзе пераўтварэння «графема – фанема» фанетычнага працэсара сістэмы сінтэзу маўлення па тэксце. Апісваецца прататып сістэмы генерацыі транскрыпцый, распрацаваны на аснове апісанага алгарытму, які дазволіў аўтаматызавана згенераваць масіў адпаведнасцяў «слова – транскрыпцыя» для першага поўнага арфаэпічнага слоўніка беларускай мовы.

Об авторах

С. І. Лысы
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь


Ю. С. Гецэвіч
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. Фанетыка беларускай літаратурнай мовы / рэд. А.І. Падлужны. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 335 с.

2. Тошович, Б. Корреляционная грамматика сербского, хорватского и бошняцкого языков. Часть 1: Фонетика – Фонология – Просодия / Б. Тошович. – М. : Языки славянской культуры, 2011. – 640 c.

3. Стварэнне сэрвіса арфаэпічнага генератара слоўнікаў / Ю.С. Гецэвіч [і інш.] // Тези доповідей Міжнар. конф. «Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст» (Київ, 2–4 квітня 2014 року) / за ред. П.Ю. Гриценка ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ :КММ, 2014 . – С. 101–106.

4. Text-to-Speech Synthesizer [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access : http://corpus.by/TextToSpeechSynthesizer/. – Date of access : 20.01.2017.

5. Лобанов, Б.М. Компьютерный синтез и клонирование речи / Б.М. Лобанов, Л.И. Цирульник. – Минск : Беларус. навука, 2008. – 342 c.

6. Гецэвіч, Ю.С. Фанетычная і алафонная апрацоўка тэксту ў сінтэзатары беларускага і рускага маўлення для мабільных платформаў / Ю.С. Гецэвіч, Б.М. Лабанаў, Д.А. Пакладок //Інфарматыка. – 2014. – № 2(42). – C. 25–35.

7. Гецевич, Ю.С. Алгоритмы преобразования «Буква – Фонема» двуязычного синтезатора речи / Ю.С. Гецевич, Б.М. Лобанов, Д.А. Покладок // Речевые технологии. – 2013. – № 3–4. – C. 95–108.

8. Taylor, P. Text-to-Speech Synthesis / P. Taylor. – N. Y. : Cambridge University Press, 2009. – 626 p.

9. The system of generation of phonetic transcriptions for input electronic texts in belarusian / Yu. Hetsevich [et al.] // Pattern Recognition and Information Processing : Proc. of the 12th Intern. Conf. (28–30 May, Minsk, Belarus). – Minsk : UIIP NASB, 2014. – C. 81–85.

10. Using text-to-speech synthesis algorithms for solving a task of automatic generation of orthoepic dictionary of Belarusian language / Yu. Hetsevich [et al.] // Тези доповідей Міжнар. конф. «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (Київ, 3–7 листопада 2014 року). – Київ : УкрОБРАЗ, 2014 . – С. 99–101.

11. Гецевич, Ю.С. Алгоритмы преобразования «Фонема – Аллофон» двуязычного синтезатора речи / Ю.С. Гецевич, Б.М. Лобанов, Д.А. Покладок // Речевые технологии. – 2013. – № 3–4. – C. 109–126.

12. Perl-compatible Regular Expressions (PCRE) [Electronic resource]. – 1997–2016. – Mode of access : http://www.pcre.org/original/doc/html/pcrepattern.html. – Date of access : 20.01.2017.

13. Transcription Generator [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access : http://corpus.by/TranscriptionGenerator. – Date of access : 20.01.2017.

14. Orthoepic Dictionary Generator [Electronic resource]. – 2014. – Mode of access : http://corpus.by/OrthoepicDictionaryGenerator. – Date of access : 20.01.2017.

15. Слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад. Н.П. Еўсіевіч [і інш.] ; навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – 916 с.


Рецензия

Для цитирования:


Лысы С.І., Гецэвіч Ю.С. ГЕНЕРАЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ТРАНСКРЫПЦЫІ ТЭКСТАЎ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ. Информатика. 2017;(2(54)):84-92.

For citation:


Lysy S.I., Hetsevich Yu.S. GENERATING THE NATIONAL TRANSCRIPTION OF TEXTS IN BELARUSIAN. Informatics. 2017;(2(54)):84-92. (In Russ.)

Просмотров: 803


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0301 (Print)
ISSN 2617-6963 (Online)